ערעור
Login with FaceBook כניסת משתמש
משתמש חדש צור קשר
03-6488088
עמוד הבית הזמן שירות השירותים שלנו איך זה עובד? שאלות נפוצות אודותינו
תקנון ערעור פלוס

ערעור פלוס

 1. אתר האינטרנט www.irur.co.il - ערעור פלוס (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י ערעור פלוס (להלן: "ערעור פלוס"), משמש כאתר לקבלת יעוץ אקדמי דרך האינטרנט.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ערעור פלוס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. גלישה באתר ו/או קבלת יעוץ  בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
 5. ערעור פלוס מאפשרת לך לקבל יעוץ לגבי אפשרותך לערער על מבחנים ועבודות אקדמיות, וכן מגוון שירותים אקדמיים לסטודנט.
 6. ערעור פלוס עושה מאמצים לספק לך ייעוץ מדויק, נכון ועדכני. עם זאת ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אלייך.
 7. בעלי האתר או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם ( להלן ביחד– " ערעור פלוס"), אינם אחראים לנכונות הייעוץ, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו.
 8. ערעור פלוס לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי ( חוזית, נזיקית או אחרת ) לייעוץ, ו/או התאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך או לצד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם הייעוץ ו/או השימוש בו והנך פוטר בזה את ערעור פלוס מכל אחריות כאמור.
 9. ערעור פלוס מביא אליך את הייעוץ כמו שהוא. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ או הבעת דעה בדבר כדאיות לפעולה כלשהי.
 10. השימוש בתוכן הייעוץ כאמור הינו באחריותך הבלעדית וערעור פלוס לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. ערעור פלוס ממליצה ומאיצה בך לבחון את המידע והתאמתו לצרכיך, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך.
 11. עבור כל שירות המוצע לך ע"י ערעור פלוס מוצג דף המפרט את זמינות השירות, תנאי השירות, תנאי התשלום וזמני האספקה.
 12. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי האתר השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
 13. בעת ביצוע הזמנה של ייעוץ, נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, נתונים אודות תוכנית הלימוד וקבצים רלוונטיים, וכן מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.
 14. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
 15. מיד לאחר שהשלמת את דף ביצוע התשלום באתר, תבצע ערעור פלוס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה באתר ערעור פלוס וכמו כן ישלח דוא"ל בו יצוינו פרטי השירות.
 16. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ערעור פלוס.
 17. הלקוח מבין כי ההתקשרות בינו לבין ערעור פלוס תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני, ועליו להיות זמין בדוא"ל שמסר לאתר, באמצעות דוא"ל זה, ערעור פלוס תספק את שירותיה ללקוח.
 18. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לערעור פלוס במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של ערעור פלוס. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לערעור פלוס לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור.
 19. זכויות הקניין הרוחני בכל המידע  המצוי באתר ובדפים שבו הינן של בעלי האתר.
 20. הנך מתחייב/ת להשתמש במידע בהתאם לכל דין. כל העתקה, פרסום, הפצה ברבים או שימוש במידע למטרות מסחריות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינו אסור.
 21. מעבר לשימוש הנ"ל ערעור פלוס מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ערעור פלוס תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 22. ערעור פלוס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ערעור פלוס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של ערעור פלוס.   
 23. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
 24. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מערעור פלוס, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מערעור פלוס.
 25. ערעור פלוס תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 26. לא ניתן לבטל הזמנת שירותי ייעוץ באתר לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור הזמנה בדואר האלקטרוני.
 27. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית של ערעור פלוס ו/או מי מטעמה.
 28. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ערעור פלוס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 29. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בישראל.
 30. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה:
  30.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף זה.
  30.2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול ערעור פלוס על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
  30.3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
  בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
  30.4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
  30.5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. 
  30.6. דמי ביטול –  בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם.
  30.7. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די ערעור פלוס לא תחויב על ידי ערעור פלוס בדמי ביטול כלשהם.
 31. ביטול עסקה על ידי ערעור פלוס:
  ערעור פלוס ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה/הזמנה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  31.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  31.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע את ביצוע ההזמנה.
  31.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ערעור פלוס את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
  31.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית ערעור פלוס לבטל את הרכישה הספציפית.
  31.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
  31.6. ערעור פלוס רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
   

קראתי את התנאים שלעיל, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאים שלעיל.

שירותי ערעור+
ערעור על ציון מבחן
סיוע בכתיבת ערעור
ערעור בחינות מועצה
תרגום מאמרים
עריכה לשונית
שירותים אקדמיים
מאמרים אקדמיים
סיכום מאמרים
סקירת ספרות
חיפוש מאמרים אקדמיים
עיבוד סטטיסטי
שירותי תרגום
תרגום אתרים
תרגום מאנגלית לעברית
מתרגם מאנגלית לעברית
תרגום לסטודנטים
תרגום אנגלית לעברית
סיכום מאמרים אקדמיים
עריכה לשונית
הגהה
עורכת לשונית
עורך לשוני
הגהה ועריכה לשונית
אודות
תקנון
המומחים שלנו
לקוחות מרוצים
חוק זכויות הסטודנט
אנחנו בדקה - סרטון
דרושים
אתר אינטרנט זה מאובטח בטכנולוגיה הגבוהה ביותר
לפי תו תקן SSL 128BITWiseGroup בניית אתרים

כל הזכויות שמורות © ערעור פלוס